กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
 อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 056-920-107 และ 056-920-108 รถกู้ชีพ ฉุกเฉิน 082-405-9181
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
-แผนการดำเนินงาน- [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
พช0023.1/ว1908 1-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่10 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1908 2-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่10 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1841 การสนับสนุนการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 262 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วฯ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1917 การบริหารการจัดการขยะเปียก [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1882 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกรฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 259 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 260 การขยายเวลาทำการตามสัญญา กรณีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 256 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง e - GP 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1887 การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลฯ ว 1887 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1891 ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1893 การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e -LAAS [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 261 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1879 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1881 การจัดอบรมตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1900 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1901 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1888 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1890 ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว249 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]   
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว63  [ 10 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1517  [ 10 เม.ย. 2562 ]
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 กสธ. มท 0819.2/ว1519  [ 10 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว1514  [ 10 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2560)    อ่าน 835  ตอบ 0  
รับเรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ (6 ก.ค. 2560)    อ่าน 347  ตอบ 0  
 
 
 
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 12043  ตอบ 40
อบต.บ้านโคก เว็บไซต์ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 161  ตอบ 3
ทต.ตาลเดี่ยว ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นได้แล้วที่ี่นี่ (9 เม.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
   
อบต.ระวิง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งตั้งจุดบริการในช่วงเทศการสงกรานต์ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาอ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแจง ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อรัง หยุดคนโกงประเทศไทย [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อรัง การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ซอยป่าชุมชน) หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งหว้า ตำบลห้วยใหญ่ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(ซอยผู้ช่วยทะ) หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำเดื่อใต้ ตำบลห้ว [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(สายโป่งหว้า-กงกะยาง บริเวณข้ามเหมืองโป่งหว้า) หม [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.โคกสะอาด เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บบ 6515 พช. อบต.บ้านติ ้ว [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นาเกาะ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน เพื่อทำกายภาพตามความเหมาะสม หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด พิธีสงฆ์น้ำพระ,รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “๓” [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ๖๒ “๒” [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
     
 
 
   

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองบัวขาว

หลวงปู่แท่น
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อรัง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  การคมนาคมภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร